Close

Shahdol commissioner list

NAME FROM TO
Shree Arun Tiwari 14-6-2008 26-10-2009
shree Hiralal Trivedy 31-10-2009 07-08-2010
shree pradeep khare 09-08-2010 06-11-2012
shree D P Ahirwar 07-11-2012 30-11-2016
shree Gulshan Bamra 01-12-2016 05-01-2017
Shree B M Sharma 06-01-2017 30-11-2017
shree Gulshan Bamra 01-12-2017 07-01-2018
shree rajneesh Shrivastav

08-01-2018

01-05-2018
Shree J K Jain 13-05-2018 07-03-2019
Shree Shobit Jain 08-03-2019 30-05-2019
Shree R B Prajapati 01-06-2019 31-03-2020